Valberedningens förslag

Valberedningens för Sandvik AB förslag inför årsstämman 2008

Valberedningen i Sandvik AB ("bolaget") föreslår att årsstämman den 29 april 2008 fattar beslut om följande:

Advokat Sven Unger skall väljas till ordförande vid stämman

För tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bolagets styrelse bestå av åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode åt styrelsen och revisor föreslås utgå i enlighet med följande:

arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 450 000 kronor
ordförande 1 350 000 kronor
vice ordförande 900 000 kronor
ledamot som ingår i Revisionsutskottet 125 000 kronor
ordförande i Revisionsutskottet 150 000 kronor
ledamot som ingår i Ersättningsutskottet 75 000 kronor
ordförande i Ersättningsutskottet 100 000 kronor
arvode till revisor enligt räkning

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström. Nyval av Simon Thompson. Clas Åke Hedström föreslås till styrelsens ordförande. Simon Thompson har haft flera ledande befattningar inom Anglo American plc och har gedigen erfarenhet av den globala gruvindustrin. Han är styrelsemedlem i AngloGold Ashanti och United Company RUSAL. Sigrun Hjelmquist har undanbett sig omval.

Valberedningen var enig i att det är styrelsen och inte årsstämman som utser vice ordförande.

Valberedningen föreslår omval av KPMG Bohlins AB som revisionsbolag till och med årsstämman 2011, dvs. för tre år. Det antecknades att KPMG Bohlins AB har meddelat att de kommer att utse auktoriserade revisorn Caj Nackstad som huvudansvarig revisor för mandatperioden om tre år.

Vidare föreslår valberedningen att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till Valberedningen. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från VPC AB den sista bankdagen i augusti 2008, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse­ledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorn, förslag till styrelse och styrelseordförande, samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2010 jämte dess uppdrag.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Sandviken i mars 2008

Sandvik Aktiebolag (publ)
Valberedningen i Sandvik AB