Valberedningens arbete

Redogörelse för hur Valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen, som består av dess ordförande Carl-Olof By, Industrivärden, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder samt Sandviks styrelseordförande Clas Åke Hedström, har haft fem sammanträden.

Valberedningen har genom Sandviks styrelseordförande erhållit information om styrelsens egen utvärdering. Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Frågan om jämnare könsfördelning har uppmärksammats.

Valberedningen har kommit fram till att den nuvarande storleken på styrelsen, åtta ledamöter, är den mest lämpliga. Bedömningen är att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning.

Valberedningen föreslår omval av Hanne de Mora, George Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström samt nyval av Simon Thompson. Till styrelsens ordförande föreslås Clas Åke Hedström. Simon Thompson har haft flera ledande befattningar inom Anglo American plc och har gedigen erfarenhet av den globala gruvindustrin. Han är styrelsemedlem i AngloGold Ashanti och United Company RUSAL. Sigrun Hjelmquist har undanbett sig omval.

Mot bakgrund av utvärderingen av revisionsarbetet och revisionsarvoden för åren 2004 till 2007, att revisionsteamet under ledning av auktoriserade revisorn Caj Nackstad under dessa år byggt upp en erfarenhetsnivå som bör komma Sandvik och Sandviks aktieägare tillgodo, rekommenderas att omval sker av KPMG som revisionsbolag fram till årsstämman 2011, d.v.s. huvudansvarig för en mandatperiod av tre år, fram till årsstämman 2011.

Samtliga beslut inom Valberedningen har varit enhälliga.

Sandviken i mars 2008

Sandvik Aktiebolag (publ)
Valberedningen i Sandvik AB