Årsstämma 2008

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 29 april beslutade om en utdelning av 4 kronor per aktie för år 2007. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 5 maj. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg torsdagen den 8 maj.

Lars Pettersson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2007 och utvecklingen under årets första kvartal. Presentationen omfattade en redogörelse för koncernens affärsidé och framtida utveckling. Med en stark produktportfölj och fokuserade FoU-satsningar erbjuder Sandvik ett högt kundvärde till en global kundbas och har därigenom goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Koncernens finansiella styrka gör det möjligt att kombinera en generös utdelningspolitik med en offensiv tillväxtstrategi baserad på företagsförvärv och investeringar.

Styrelse och revisorer

Till ledamöter av styrelsen omvaldes Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson samt Clas Åke Hedström, ordförande. Till ny styrelseledamot valdes Simon Thompson.

Personalorganisationerna har utsett Tomas Kärnström och Jan Kjellgren samt till suppleanter Mette Ramberg och Bo Westin.

Till revisor valdes KPMG Bohlins AB. Auktoriserade revisor Caj Nackstad har av KPMG Bohlins AB utsetts till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att de för bolaget kända fyra största aktieägarna skall utse en ledamot vardera och dessa samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande, skall utgöra valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Stämman fattade beslutet att styrelsens förslag betr. riktlinjer för ersättning m.m. för koncernledningen skall gälla.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman. Anders Nyrén utsågs till vice styrelseordförande. Som medlemmar i revisionsutskottet utsågs Anders Nyrén, Fredrik Lundberg och Hanne de Mora. Som medlemmar i ersättningsutskottet utsågs Clas Åke Hedström, Georg Ehrnrooth och Egil Myklebust.

Wilhelm Haglund-medaljen

Stefan Roman från Sandvik Coromant utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av korthålsborren CoroDrill 880 som blivit en stor kommersiell framgång och utgör ett exempel på hur systematisk vidareutveckling av en produktidé stärker konkurrenskraften. Särskilda hedersomnämnanden gick till Leif Widin och Klas Tübinger för deras medverkan i denna utveckling.

Film från medaljutdelningen

Informationen är sådan som Sandvik AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2008, kl. 19:00.

Sandviken den 29 april 2008

Sandvik AB; (publ)