Årsstämma 2007

Sandvik AB:s årsstämma i Sandviken den 26 april beslutade om utdelning av 3:25 kronor per aktie för år 2006. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till onsdagen den 2 maj. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg måndagen den 7 maj. Vidare fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens förslag om ett automatiskt inlösenförfarande som innebär att ytterligare 3 kronor per aktie distribueras till Sandviks aktieägare. Se vidare nedan.

Lars Pettersson, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2006 och utvecklingen under årets första kvartal. Presentationen omfattade en redogörelse för koncernens affärsidé och framtida utveckling. Med en stark produktportfölj och fokuserade FoU-satsningar erbjuder Sandvik ett högt kundvärde till en global kundbas och har därigenom goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Koncernens finansiella styrka gör det möjligt att kombinera en generös utdelningspolitik med en offensiv tillväxtstrategi baserad på företagsförvärv och investeringar.

Till styrelseledamöter omvaldes Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Sigrun Hjelmquist, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson samt Clas Åke Hedström, ordförande.

Personalorganisationerna har utsett Tomas Kärnström och Göran Lindstedt samt till suppleanter Mette Ramberg och Bo Westin.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att de för bolaget kända fyra största aktieägarna skall utse en ledamot vardera och dessa samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande, skall utgöra valberedning.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Stämman fattade beslutet att styrelsens förslag betr. principer för ersättning m.m. för koncernledningen skall gälla.

Beslut om automatiskt inlösenförfarande

Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag om ett automatiskt inlösenförfarande. Genom inlösenförfarandet kommer 3 kronor per aktie, dvs. cirka 3,6 miljarder kronor, distribueras till Sandviks aktieägare, utöver ordinarie kontantutdelning om 3,25 kronor per aktie, vilket motsvarar 6,25 kronor per ursprunglig aktie.

Inlösenförfarandet innebär i korthet att:

  • Bolaget genomför en aktiesplit 2:1.
  • Varannan aktie, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt för 3 kronor.
  • Avstämningsdag för aktiespliten är den 22 maj 2007.
  • Aktieägare som vill sälja sina inlösenaktier innan inlösen äger rum kommer att kunna göra det under perioden 23 maj – 12 juni 2007, då inlösenaktien kommer att vara noterad på Stockholmsbörsen.
  • Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske den 20 juni 2007.

Årsstämmans beslut innefattade följande:

  • Ändring av bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet sänks från lägst 1,2 miljarder kronor – högst 4,8 miljarder till lägst 700 miljoner kronor – högst 2,8 miljarder kronor.
  • Uppdelning av varje befintlig aktie i två aktier (sk aktiesplit 2:1), varav en skall benämnas inlösenaktie.
  • Minskning av aktiekapitalet med 711.772.305 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av samtliga 1.186.287.175 inlösenaktier. Utöver minskningsbeloppet utskiftas 2.847.089.220 kronor från fritt eget kapital.
  • Ökning av aktiekapitalet med 711.772.305 kronor genom fondemission, varvid del av det fria egna kapitalet kommer att tas i anspråk. Inga nya aktier kommer att ges ut i samband med fondemissionen.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman. Som medlemmar i revisionsutskottet utsågs Anders Nyrén, Fredrik Lundberg och Sigrun Hjelmquist. Som medlemmar i ersättningsutskottet utsågs Clas Åke Hedström, Georg Ehrnroth och Egil Myklebust. Anders Nyrén utsågs till vice styrelseordförande.

Wilhelm Haglund-medaljen

Timo Soikkeli från Sandvik Mining and Construction utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av AutoMine, ett automatiserat produktionssystem för lastning och transport av malm i underjordsgruvor. Särskilda hedersomnämnanden gick till Brett Cook och Riku Pulli för deras medverkan i denna utveckling.

"AlttextTimo Soikkeli (t h) gratuleras till årets Haglund-medalj av utdelaren P-O Eriksson. T v Riku Pulli som också ingått i det belönade teamet.

Sandviken 26 april 2007

Sandvik AB: (publ)